Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2018

Miền yên ả           Miền yên ả

Ngày xuân thăm lại chốn thân thương
Quýt ngọt cam lai chín đỏ vườn
Chim khách trên cành vang giọng hót 
Hàng cau trước cửa ngát mùi hương
Ngưòi xưa gặp lại còn thưa thớt
Bạn gái đi rồi để vấn vương
Mặc chốn quan trường luôn đấu đá
Ở đây yên ả cảnh dân thường Đăng nhận xét