Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2018

TIM LỖI NHỊP


 Bài họa

         TIM LỖI NHỊP

Giá mà em hiểu nỗi lòng anh
Thì đã không thi học khác ngành
Kẻ ở cô đơn vờn sóng bạc
Người về yên ấm ủ chè xanh
Bao lần ngóng nhạn thư đưa tới
Là bấy thâu đêm mộng bất thành
Con tạo chẳng xoay vần giáp mối
Hồ như em đã hẳn quên anh !

                12-4-2018
            Hồ Văn Thiện

Bài xướng


   QUA NGÕ NHÀ ANH 

Mỗi lần qua ngõ chỗ nhà anh  
Lại nhớ nôn nao cả ngọn ngành  
Ngày trước mải mê thơ áo tím
Giờ đây nuối tiếc mái đầu xanh 
Ngôn từ khích lệ tình say đắm        
Ý tứ khơi sâu ước muốn thành...  
Sâu thẳm trong tâm hình dáng ấy 
Mỗi lần qua ngõ chỗ nhà anh 

                   Thái Hà 
 


Thứ Năm, 12 tháng 4, 2018

BẮC HÀNH TỐC KÝ (2)


      BẮC HÀNH TỐC KÝ (2) 
 
H àng Châu

       HÀNG CHÂU

  B÷a ®Çu ®Õn ®Êt Hµng Ch©u
Mư­a r¬i mï mÞt gîi sÇu chi ai
  TiÒn §ư­êng sãng d÷ s«ng dµi
PhËn KiÒu tr«i næi dÊu hµi n¬i ®©u ?    
         13-4-2009

   LỜI NGUYỀN CHƯA GIẢI

Ngh×n n¨m hai hä cÊm giao duyªn
ChØ bëi cha «ng ph¶n chñ hiÒn
TÇn Cèi thñ m­ưu trõ Nh¹c t­ưíng  [1]
Anh hïng dµnh l¹i ®Êt Trung Nguyªn

           TÂY HỒ

   Hµng Ch©u xư­a gäi Trµng An
Kinh Ng« tõ thuë ngµn n¨m nay råi
   T©y Thi Ph¹m L·i mét thêi
G­ư¬ng xư­a cßn ®ã cho ®êi soi chung
   T©y Hå c¶nh ®Ñp m«ng lung
§i qua cÇu ChÞ bãng lång cÇu Em
   Lªn thuyÒn tõ bÕn t©y nam
Vßng qua ®«ng b¾c l­ưîn xem c¶nh hå
   C«ng tr×nh trÞ thuû hä T«  [2]
Lµm quan ®Ó tiÕng lµm th¬ ®Ó ®êi


V« tÝch

          VÔ TÍCH

HÕt thiÕc tù nhiªn hÕt chiÕn tranh
Ch¼ng cßn phe ph¸i ®Õn tranh dµnh
Nh©n d©n ®ư­îc sèng trong an l¹c
V« TÝch trë thµnh tªn ®Þa danh   [3]

T« ch©u

       Phong KiÒu hoµi cæ

  Chư­a ®i chư­a biÕt Hµn San
§Õn råi míi tá nguån c¬n sù t×nh
  Xư­a kia Trư­¬ng KÕ bÊt b×nh
B¶ng vµng s¸u kho¸ triÒu ®×nh kh«ng cho
  ThuyÒn vÒ ®Ëu bÕn C« T«
Nçi buån ®Ó l¹i bµi th¬ mu«n ®êi ! [4]

        S­Ư TỬ LÂM

S­ư tö T« Ch©u cã c¶ rõng
Bèn bÒ bao kÝn mÝt nh­ư b­ưng
Cµn Long n¨m bËn ®i cßn l¹c  [5]
Du kh¸ch mét lÇn ®Õn ®· ­ưng
Vư­ît nói trÌo ®Ìo ®­ưêng l¾t lÐo
Qua cÇu léi suèi lèi lung tung
N¨m tr¨m sư­ tö hiÒn như­ ®¸
Tho¶ søc sê ®Çu hÕt sî ...cư­ng !

         17-4-2009

Th­Ưîng H¶i

       NHÀ THƯỢNG HẢI

Thưîng H¶i ngµy nay chÝnh phè §«ng
Toµn nhµ cao èc chäc tÇng kh«ng
Phè T©y vÉn gi÷ Thµnh hoµng cæ
M¸i uèn cong cong kiÓu d¸ng rång

      Mua hµng Th­ưîng H¶i

Muèn ch¬i hµng xÞn ®Õn Nam Kinh [6]
Gi¸ c¶ míi xem ®· giËt m×nh
Võa tói dÔ mua ®­ưêng MiÕu cæ   [7]
§ßi mư­êi gi¸ b¸n chØ vµi trinh

Phố Thành hoàng cổ ở Thượng Hải

[1] Nh¹c Phi lµ t­ưíng giái cã c«ng ®¸nh ®uæi qu©n Nguyªn dµnh l¹i Trung Nguyªn nh­ng bÞ thñ h¹ TÇn Cèi ¸m h¹i
[2] Nhµ th¬ T« §«ng Pha quan ®Çu thµnh
[3] V« tÝch nghÜa lµ kh«ng thiÕc
[4] B ài Phong Ki u d ạ b ạc c ủa Tr ư ơng K ế
[5] Vua Cµn Long 6 lÇn vi hµnh ®Õn ®©y th× 5  lÇn l¹c ®­êng-  M t qu n th ể đ ư c t o b ng đ á  v i nhi u s ư t
[6] Khu ph ố to àn si êu th
[7] Khu ph ố c ổ h àng b án nh ư ch ợ tr i

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

Bắc Kinh           BẮC KINH


       VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH

BÊt ®¸o Tr­ưêng Thµnh phi h¶o h¸n[1]
Lêi Mao kh¾c ®¸ dùng thµnh ®µi
Ai ®o cho ®­ưîc bao x­ư¬ng m¸u
§Ó ®¾p x©y nªn v¹n dÆm dµi

       15-4-2009

      TỬ CẤM THÀNH

ThÊt thËp du hµnh tíi B¾c Kinh
Cè ®« ngµn tuæi H·n , Minh, Thanh
CÊm Thµnh còng ®· n¨m tr¨m tuæi
B¸i phôc Tõ Hy diÔn ®éc hµnh
 

        QUẢNG TRƯỜNG

Qu¶ng tr­ưêng phÝa tr­ưíc cöa An M«n
Mµ ngì nh­ư ®ang cuén sãng cån
Líp líp cê hång tu«n tr­ưíc giã
D­ưíi ch©n báng r¸t n¾ng c« hån   [2]
 


     THẬP TAM LĂNG

Hæ phôc rång ch©u thÕ tuyÖt vêi
Minh triÒu chän ®Êt m·i truyÒn ng«i
ThÞnh suy còng chØ m­ưêi ba ®Õ
Thiªn h¹ sang tay hä M·n råi ![1] C âu th ơ c ủa Mao
[2] Qu ng tr ư ng Thi ên An M ôn  TQ